Projekty i badania

Instytut Karola Wojtyły prowadzi projekty badawcze i rozwojowe. Działają też w ramach Instytutu grupy studyjne, w których specjaliści z różnych dziedzin pogłębiają swoją wiedzę, poszukując jej praktycznych zastosowań.

Karol Wojtyła "Osoba i czyn"Grupa studyjna „Osoba i czyn”

Grupa powstała w celu wspólnego analizowania, pogłębiania i kontynuowania myśli Karola Wojtyły. Podjęliśmy się zadania odnowy pozytywnej i całościowej (nieredukowalnej) wizji osoby, którą Karol Wojtyła opisał w studium „Osoba i czyn”.

Więcej informacji o grupie >>

 

gtoGrupa Terapii Obiektywizującej

Prekursorem tego nurtu w terapii jest dr Wanda Półtawska. Nasza praca daje szansę wzbogacenia wszystkich innych terapii poprzez ich antropologiczną reinterpretację w świetle pozytywnej i nieredukowalnej wizji osoby w czynie.

Więcej informacji o grupie >>

 

gtoGrupa studyjna „Logoterapia”

Celem grupy jest zgłębianie myśli Viktora Frankla (twórcy trzeciej wiedeńskiej szkoły psychoterapii) oraz rozwój jego logoterapii, czyli metody zajmującej się leczeniem przez pomoc w odnalezieniu sensu życia, który stanowi najsilniejszy rodzaj motywacji.

Więcej informacji o grupie >>

 

orgGrupa „Personalizm w organizacjach”

Pragniemy zbudować platformę dyskusji i refleksji nad odzwierciedleniem wartości personalistycznych w organizacjach wszelkiego typu. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby je lepiej poznać i znaleźć dla nich praktyczne odniesienie w swojej pracy.

Więcej informacji o grupie >>

 

coopIzomorfizm organizacyjny na przykładzie spółdzielni

Kierownik: Ryszard Stocki
Faza realizacji: Wstępna
Fundusze: Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Marie Curie Actions

Celem projektu jest zrozumienie w jaki sposób na poziomie organizacyjnym i indywidualnym działa izomorfistyczne upodobnianie się organizacji do jednego korporacyjnego wzorca. W tym celu przeprowadzone zostaną badania jakościowe i ilościowe w kilku spółdzielniach kanadyjskich, a ich wyniki skonfrontowane w spółdzielni Mondragon w Baskonii. Powodem prowadzenia badań w Kanadzie jest bardziej „spółdzielczy” charakter spółdzielni oraz wiara ich twórców w idee spółdzielczości. W Polsce sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana i mimo, że mamy wielokrotnie więcej spółdzielni niż w Kanadzie, idea spółdzielcza, zasady i wartości spółdzielcze są często zapomniane.

bankilogProjekt „Banki Spółdzielcze Są Partycypacyjne”

Projekt ten jest częścią projektu badawczego „Izomorfizm organizacyjny na przykładzie spółdzielni”. Jego celem jest poszukiwanie przyczyn, dla których organizacje oparte na wartościach, działające dla dobra społeczności lokalnej i wzajemnie się wspierające nie są tak konkurencyjne i nie mają takiego wsparcia społecznego, jak należałoby się spodziewać. Związek spółdzielczości z nauczaniem Karola Wojtyły stanie się oczywisty, jeśli przeczytamy fragment encykliki Jana Pawła II „Centesimus Annus”:

„…słusznie można mówić o walce z ustrojem gospodarczym rozumianym jako system zabezpieczający absolutną dominację kapitału oraz własności narzędzi produkcji i ziemi nad podmiotowością i wolnością pracy człowieka. W walce z tym systemem, modelem alternatywnym nie jest system socjalistyczny, który w rzeczywistości okazuje się kapitalizmem państwowym, lecz społeczeństwo w którym istnieją: wolność pracy, przedsiębiorczość i uczestnictwo” (Centisimus Annus, 35).

Właśnie spółdzielnie, które są partnerstwami osób, a nie kapitału i w których uczestnictwo stanowi jeden z podstawowych filarów zarządzania, są pod szczególną troską badawczą Instytutu. Widzimy niewykorzystane możliwości spółdzielczości nie tylko w bankowości, ale także w służbie zdrowia, firmach produkcyjnych, edukacji, czemu poświęcone są inne części tego projektu.

expertEksperckość w życiu codziennym

Kierownik: Agnieszka Bożek
Faza realizacji: Badania właściwe

Punktem wyjścia do naszych badań jest przekonanie, że życie codzienne we współczesnych czasach wymaga wysiłku poznawczego analogicznego do wysiłku niezbędnego w dziedzinach naukowych, takich jak fizyka czy biologia – aby świadomie żyć, móc wpływać na swoje życie i je kształtować, potrzeba stać się swego rodzaju ekspertem. Ich podstawą teoretyczną była teoria inteligencji jako rozwijającej się ekspertyzy profesora Roberta Sternberga, z naciskiem na rolę wiedzy ukrytej w życiu codziennym, jak i wyniki wieloletnich badań naukowych na temat poczucia szczęścia i poczucia sensu życia.

Badania wstępne, których głównym celem było sprawdzenie rzetelności skonstruowanego wcześniej narzędzia do pomiaru wiedzy ukrytej w życiu codziennym zostały przeprowadzone na przełomie 2012/2013 roku, a ich rezultaty zostały zaprezentowane podczas 2nd International Conference on Positive Psychology w Brnie, Czechy, w maju 2013 r.

Celem badań właściwych jest weryfikacja hipotez na temat związku wiedzy ukryta w życiu codziennym z poczuciem szczęścia i poczuciem sensu życia. Będą prowadzone wśród użytkowników portali społecznościowych, a ich wyniki porównywane z odpowiedziami uzyskanymi od osób uznanych za ekspertów w życiu codziennym.

A photo by Kalle Kortelainen. unsplash.com/photos/HnWoAM0bMec„Lustro personalistyczne” – pomiar osobowy rozwoju człowieka w organizacji

Kierownik: Michał Wojtulewicz
Faza realizacji: Wstępna
Fundusze: Aktualnie poszukiwane są fundusze na realizacje projektu od inwestorów instytucjonalnych

Dobra firma to taka, która pomaga innym (klientom, dostawcom, pracownikom) stawać się lepszymi ludźmi przez transcendencję osoby w czynie. „Osoba” jest pojęciem filozoficznym i z trudem przebija się do nauk szczegółowych, zwłaszcza psychologii. Aby jednak zmierzyć rozwój osobowy lub dbałość firmy o ten rozwój musimy to pojęcie sprowadzić do pojęć znanych w psychologii i metod badań empirycznych które odkryją przynajmniej podstawowe atrybuty tego pojęcia. Postanowiliśmy psychologicznie zoperacjonalizować „osobę w pracy” do celów pomiaru w kategoriach eksperckości w dziedzinach: (i) godności, (ii) koleżeństwa, (iii) przedsiębiorczości, (iv) kierowania i (v) wiedzy specjalistycznej. Wszystkie te obszary składają się na całość osoby. W każdej z tych 5 dziedzin proponujemy pomiar eksperckości przy pomocy odpowiednich testów i zadań oraz przydzielenie osób na skali od naiwniaka przez nowicjusza, średniozaawansowanego, praktyka, mistrza, aż do eksperta. Mamy nadzieję, że nowoczesna technologia informatyczna pozwoli nam na opracowanie takiej aplikacji, która pozwoli na opracowanie nie tylko raportu dla całej firmy, ale indywidualnych raportów dla poszczególnych pracowników.