Statut Instytutu Karola Wojtyły – Fundacji Naukowej

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (tj. Dz. U. 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) Fundacja (zwana dalej Instytutem) ustanowiona z inicjatywy Wojciecha Balińskiego, Andrzeja Bieleckiego, Anny Chojowskiej-Szymańskiej, Agnieszki Gąsiorowskiej, Pawła Gąsiorowskiego, Mirosława Harciarka, Anety Karwowskiej, Artura Mnicha, O.Tadeusza Rostworowskiego, Klaudii Stockiej, Ryszarda Stockiego, Urszuli Rogowskiej, Barbary Wiążewskiej, Magdaleny Wojtulewicz, Antoniego Wojtulewicza, Renaty Wojtulewicz, Michała Wojtulewicza, Patryka Trzópka, Edyty Bijak, Karola Życzkowskiego, Inez Palczyńskiej, Anny Drobny, Izabeli Krzyszychy, Marka Oktaby, Katarzyny Lubas, Izabeli Orkisz zwanych dalej Członkami fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Łukasza Hajto w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, ul. Kupa 5/3 31-057 Kraków w dniu 4 września 2011 r. ustala statut Instytutu o następującej treści:

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Tożsamość Instytutu

 1. Instytut jest instytucją naukową powołaną do prowadzenia działań naukowych w obszarze personalistyki oraz wielokierunkowych działań badawczych, edukacyjnych i społecznych w oparciu o wartość personalistyczną czynu i uczestnictwa jak je określił Karol Wojtyła.

§ 2. Podstawowe cechy Instytutu

 1. Pełna nazwa Instytutu brzmi: Instytut Karola Wojtyły – Fundacja Naukowa, dalej zwana Instytutem. Oprócz pełnej nazwy Instytut może posługiwać się skróconą nazwą „Instytut Wojtyły” lub logotypem.
 2. Instytut dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.
 3. Terenem działania Instytutu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Dla właściwego realizowania celów statutowych Instytut może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Siedzibą Instytutu jest miasto Kraków.
 6. Nadzór nad Instytutem sprawuje właściwy minister zajmujący się nauką i szkolnictwem wyższym.
 7. Instytut może tworzyć inne jednostki organizacyjne.
 8. Instytut może prowadzić działalność gospodarczą określoną w statucie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest w całości na działalność statutową. Działalność gospodarcza może być wyłącznie działalnością uboczną, pomocniczą, służącą pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie i rozwijanie działalności statutowej.

 

ROZDZIAŁ II

CELE DZIAŁANIA INSTYTUTU

§ 3. Cele Instytutu

Celami Instytutu są:

 1. Analizowanie, pogłębianie myśli i kontynuacja myśli Karola Wojtyły przez studia i badania naukowe.
 2. Wykorzystywanie myśli Karola Wojtyły w opracowaniu praktycznych rozwiązań społecznych między innymi w obszarach edukacji, służby zdrowia, zarządzania, mediów, polityki, ekonomii i kultury.
 3. Propagowanie i popularyzowanie myśli Karola Wojtyły, na całym świecie.

§ 4. Działalność statutowa Instytutu

Instytut realizuje swoje cele poprzez działalność statutową:

 1. Wspieranie tłumaczeń prac Karola Wojtyły oraz opracowań na ich temat na wszystkie języki świata.
 2. Udostępnianie prac Karola Wojtyły szerokiemu kręgowi odbiorców w kraju i za granicą.
 3. Współpracę z innymi podmiotami naukowymi, badawczymi i innymi podmiotami zajmującymi się edukacją, kulturą, rozwojem lokalnym i regionalnym w kraju i poza jego granicami.
 4. Prowadzenie badań naukowych, zarówno podstawowych jak i stosowanych w dziedzinie personalistyki oraz innych związanych z myślą Karola Wojtyły.
 5. Organizację konferencji naukowych, spotkań, szkoleń, prelekcji, sympozjów, wykładów, wystaw, warsztatów, projekcji filmowych, zgrupowań formacyjnych.
 6. Wytwarzanie filmów i materiałów multimedialnych oraz ich dystrybucja.
 7. Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych.
 8. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Fundacji.
 9. Współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, unijnymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem myśli personalistycznej w praktyce życia społecznego.
 10. Udzielanie wsparcia merytorycznego i finansowego inicjatywom i organizacjom pozarządowym, jak również finansowanie stypendiów.
 11. Analizowanie sytuacji i problemów pojawiających się w Polsce i na świecie.
 12. Opracowywanie ekspertyz i odpowiadanie na najważniejsze problemy współczesności w oparciu o rozwiązanie oparte na antropologii Karola Wojtyły.
 13. Organizowanie przedsięwzięć służących rozwojowi Fundacji.
 14. Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz fundacji.
 15. Inicjowanie i prowadzenie akcji społecznych na rzecz celów Fundacji.
 16. Utrzymywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą.

 

§ 5. Działalność gospodarcza Instytutu.

 1. Instytut może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Instytut prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
 3. Instytut prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

72.1. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych
i technicznych

72.2. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych

74.9. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

91.01.A Działalność bibliotek

74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

58.11.Z Wydawanie książek

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

94.9. Działalność pozostałych organizacji członkowskich

 1. Dochody z działalności gospodarczej Instytut przeznaczy na realizację celów statutowych określonych w § 3.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA INSTYTUTU

§ 6. Organy i Jednostki Organizacyjne Instytutu

 1. Organami Instytutu są:

a) Rada Instytutu

b) Zarząd Instytutu

 1. Jednostkami Organizacyjnymi Instytutu są:

a) Członkowie Instytutu

b) Kolegium Instytutu

c) Zespoły Instytutu

d) Honorowa Rada Instytutu

 

§ 7. Rada Instytutu

 1. Rada Instytutu (zwana dalej również Radą) jest kolegialnym organem o uprawnieniach programowych, nadzorczych, wnioskodawczych i kontrolnych.
 2. Do kompetencji Rady Instytutu należy:

a) ustalanie ogólnych kierunków działań i planów wieloletnich Instytutu;

b) sprawowanie ogólnego nadzoru nad działaniem organów Instytutu;

c) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących działania Instytutu;

d) podejmowanie decyzji o utworzeniu innych organów i jednostek organizacyjnych Instytutu;

e) dokonywanie zmian w statucie Fundacji, także w zakresie zmian celów Instytutu;

f) uchwalanie rocznych planów działalności Instytutu;

g) kontrolowanie i nadzorowanie prac Zarządu Instytutu;

h) opiniowanie regulaminu Zarządu.

i) opiniowanie regulaminu organizacyjnego Instytutu;

j) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Instytutu;

k) rozstrzyganie o istotnych sprawach Instytutu;

l) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Instytutu;

m) przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu; dokonywanie oceny pracy Zarządu oraz udzielanie absolutorium jego członkom;

n) przyjmowanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych sporządzanych przez Zarząd Instytutu;

o) wykonywanie innych uprawnień przewidziane w niniejszym Statucie;

p) opiniowanie propozycji zmian Statutu przedstawionych przez Zarząd;

r) zatwierdzanie opracowanego przez Zarząd regulaminu wynagradzania pracowników Instytutu;

s) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Instytutu.

 1. W szczególności Rada Instytutu może dokonywać zmian w Statucie Fundacji. Uchwały w sprawie zmian statutu Rada podejmuje jednomyślnie.
 2. Rada Instytutu składa się z co najmniej trzech (3) i co najwyżej (9) członków.
 3. Do pierwszego składu Rady Instytutu wchodzą osoby fizyczne, wybrane na zasadzie konsensusu przez Fundatorów spośród osób, które złożą deklarację uczestnictwa w jej pracach.
 4. Kolejni członkowie Rady są wybierani jednomyślną uchwałą przez Radę, a w przypadku niepełnego składu Rady – przez członków Rady.
 5. Przewodniczący Rady Instytutu, wybrany jednomyślnie przez wszystkich członków Rady z grona Rady kieruje pracami Rady i reprezentuję ją na zewnątrz.
 6. Członkiem Rady Instytutu z urzędu jest Prezes Instytutu.
 7. Prezes Instytutu nie może zostać wybrany na przewodniczącego Rady.
 8. Z wyjątkiem prezesa żaden inny członek zarządu nie może być członkiem Rady.
 9. Kadencja Rady trwa 5 lat
 10. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą:

a) rezygnacji,

b) zgodnego odwołania przez wszystkich pozostałych członków Rady, ze względu na przekroczenie przez członka Rady Kodeksu etycznego uchwalonego przez Radę lub uniemożliwianie pracy Rady.

c) upływu kadencji,

d) śmierci członka,

 1. Rada odbywa posiedzenia przynajmniej jeden raz na rok. Posiedzenia Rady zwoływane są przez jej Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu, lub co najmniej 3 członków Rady.
 2. Rada może odbywać swoje posiedzenia i prowadzić głosowania za pomocą środków telekomunikacji elektronicznej.
 3. Wszystkie decyzje Rady podejmowane są w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady
 4. Głosowania mogą odbywać się drogą elektroniczną, głosowanie co od zasady jest jawne z wyjątkiem głosowania w sprawach personalnych
 5. Decyzje szczególnie ważne podejmowane są na zasadzie jednomyślności.
 6. Decyzja zostaje uznana za szczególnie ważną, jeśli chociaż jeden członek Rady zgłosił wniosek o uznanie jej za ważną.
 7. Przewodniczący Rady Instytutu, wybrany jednomyślnie przez wszystkich członków Rady z grona Rady kieruje pracami Rady i reprezentuję ją na zewnątrz.
 8. Członkiem Rady Instytutu z urzędu jest Prezes Instytutu.
 9. Prezes Instytutu nie może zostać wybrany na przewodniczącego Rady.
 10. Z wyjątkiem prezesa żaden inny członek zarządu nie może być członkiem Rady.
 11. Członkowie Zarządu są zobligowani do uczestniczenia w posiedzeniach Rady z głosem doradczym.
 12. Członkowie Rady Instytutu oraz Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach za pośrednictwem telefonu konferencyjnego lub innego środka porozumiewania się, który umożliwia członkom słyszenie się wzajemnie, takie uczestnictwo będzie uznane za obecność członka.
 13. Rada Instytutu może podejmować uchwały bez odbycia fizycznego lub elektronicznego posiedzenia, jeżeli wyrażone są w formie pisemnej i podpisane przez wszystkich członków Rady łącznie z Przewodniczącym.
 14. Członek Rady Fundacji może otrzymywać z tego tytułu jedynie zwrot kosztów koniecznych do wykonywania swojej funkcji.
 15. Z posiedzeń Rady Instytutu sporządza się protokół podpisany przez Przewodniczącego Rady lub osobę przez niego upoważnioną.
 16. Prezes zarządu nie uczestniczy w dyskusjach i głosowaniach dotyczących oceny pracy Zarządu.
 17. Wszystkie głosowania Rady w sprawach personalnych mają charakter tajny.

 

 

§ 8. Zarząd Instytutu

 1. Instytutem kieruje Zarząd, który składa się z 1-5 osób.
 2. Zarząd Instytutu prowadzi sprawy Instytutu i reprezentuje Instytut na zewnątrz.
 3. Zarządem kieruje Prezes Zarządu, powołany na tą funkcję przez Radę Fundacji
 4. Członkowie Zarządu powoływani są na okres ośmioletniej kadencji.
 5. W uzasadnionych przypadkach losowych, decyzją Rady Instytutu, kadencja członka Zarządu może zostać skrócona.
 6. Pierwszy Zarząd Fundacji składał się będzie z jednej osoby – Prezesa.
 7. Wybór nowego członka Zarządu, w tym pierwszego prezesa wymaga konsensusu wszystkich członków Rady.

8 Członków Zarządu może łączyć z Fundacją stosunek pracy, umowa zlecenia lub inna umowa cywilnoprawna. Wynagrodzenie poszczególnych członków określa uchwała Rady Instytutu.

9 W sytuacji nagłego odwołania lub odejścia członka Zarządu, Rada ogłasza przedterminowe wybory do Zarządu.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, dysponuje jej majątkiem, odpowiada za jej wyniki finansowo – gospodarcze i społeczne oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Gdy Zarząd jest co najmniej dwuosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Instytutu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a uchwały dla swej ważności wymagają formy pisemnej.
 4. Członkowie Rady Instytutu mają prawo uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.
 5. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów całego swojego składu. W razie równej ilości głosów, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
 6. Glosowania mogą odbywać się telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 7. Zarząd Instytutu zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Instytutu na dokonanie czynności wychodzących poza uprawnienia nadane niniejszym Statutem.
 8. Zarząd Fundacji przedkłada do zatwierdzenia Radzie Instytutu coroczne sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły, w terminie do dnia 31 marca.
 9. Do kompetencji Zarządu, oprócz innych spraw wynikających ze Statutu i przepisów prawa, należy także:

a) opracowywanie na rok następny budżetów i planów działania oraz rocznych sprawozdań przewidujących i uwzględniających plany działania Instytutu,

b) opracowywanie wieloletnich planów Instytutu,

c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Instytutu,

d) zaciąganie zobowiązań w imieniu Instytutu z ograniczeniami wynikającymi ze Statutu,

e) opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Instytutu,

f) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,

g) opracowanie regulaminu organizacyjnego Instytutu,

h) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.

 1. Budżety i plany na rok przyszły, Zarząd opracowuje i przedstawia Radzie Instytutu do zatwierdzenia do dnia 30 listopada każdego bieżącego roku.
 2. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniających trwałość majątku Instytutu.
 3. Uchwały Zarządu wymagane są w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Instytutu.
  22. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali skutecznie zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
  23. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, lub odwołania członka Zarządu przez Radę.

 

§ 9. Członkowie Instytutu

 1. Członkowie Instytutu to wszyscy ci, którzy oddają swój czas, kompetencje, kontakty, wiedzę, środki materialne, modlitwę oraz inne dobra na rzecz Instytutu.
 2. Każdy członek Instytutu podpisem zgadza się z celami i wartościami Instytutu.
 3. Jedynie Członkowie – Fundatorzy są wpisani w akcie notarialnym, ale wszyscy Członkowie, także ci przyjęci do tego grona po zarejestrowaniu Instytutu mają prawo posiadać bierne i czynne prawo wyborcze do Rady Instytutu.
 4. Członkiem można zostać po zaakceptowaniu przez Prezesa Zarządu, lub powołane przez niego ciało doradcze
 5. Członkowie poprzez wybory on-line wyłaniają ze swojego grona do 4 przedstawicieli do Rady Instytutu.
 6. Przedstawicielami do Rady Instytutu zostają osoby, które uzyskały w wyborach największą ilość głosów.
 7. Czynne uczestnictwo w wyborach jest obowiązkiem wszystkich członków.
 8. Po trzykrotnej nieusprawiedliwionej absencji w wyborach do Rady członek jest skreślany z listy członków.
 9. Wybory są ważne jeśli weźmie w nich udział co najmniej ¾ Członków Instytutu.
 10. Szczegółowy tryb wyłaniania przedstawicieli członków do Rady zostanie ustalony przez Radę Instytutu.
 11. Rada Instytutu może wybrać nowych członków Rady Instytutu spośród czterech przedstawicieli wyłonionych w wyborach przez członków Instytutu.


§ 10. Honorowa Rada Instytutu

 1. W Fundacji może być utworzona Honorowa Rada Fundacji, w której skład mogą wchodzić byli prezesi fundacji, byli członkowie Rady Instytutu i inne osoby szczególnie zasłużone w działaniu i popieraniu celów Instytutu.
 2. Honorowa Rada Instytut nie jest organem Instytutu ale ma kompetencje doradcze.
 3. Nie ma ograniczenia liczby członków Honorowej Rady Instytutu.
 4. O przyjęciu na członka Honorowej Rady Instytutu i odwołaniu z członkostwa decydują w głosowaniu on-line członkowie Instytutu.
 5. Tryb przeprowadzania głosowania zostanie opracowany przez Radę Instytutu.
 6. Członkowie Honorowej Rady Instytutu muszą akceptować cele i wartości Instytutu.

 

§ 11. Kolegium Instytutu

 1. Cała Kadra Instytutu podzielona jest na Zespoły stworzone przez liderów zespołów.
 2. Liderzy wszystkich zespołów stanowią kolegium odpowiedzialne za koordynację bieżącej działalności merytorycznej Instytutu.
 3. Kolegium Instytutu wybiera ze swojego grona od jednego do czterech przedstawicieli do Rady Instytutu.
 4. Każdy członek Zespołu Instytutu może zgłaszać kandydatów na dwa tygodnie przed wyborami.
 5. Wygrywają kandydaci, którzy uzyskali największa liczbę głosów, nie mniej jednak niż połowę liczby członków Kolegium.
 6. W przypadku nie wyłonienia przedstawicieli w pierwszej turze, powtarza się głosowanie po skreśleniu z listy kandydatów dwóch kandydatów mających najmniejszą liczbe głosów.
 7. Procedurę tę powtarza się aż do wyłonienia wszystkich kandydatów.
 8. Głosowania są tajne.
 9. Pierwszych liderów zespołów (a więc pierwsze Kolegium) wyłaniają ze swojego grona członkowie fundatorzy.
 10. Kolejnych liderów zespołów proponuje Kolegium Instytutu.
 11. Etatowe zatrudnienie liderów i członków zespołu wymaga zgody Zarządu Instytutu.
 12. Charakter zatrudnienia nie wpływa na uprawnienia liderów i członków zespołów.

 

§ 12. Zespoły Instytutu

 1. W skład zespołów Instytutu wchodzą pracownicy naukowi i pracownicy zajmujący się wdrażaniem rozwiązań w praktyce.
 2. Przyjęcie do Zespołu opiera się na kryteriach merytorycznych.
 3. Zespoły badawcze i wdrożeniowe maja charakter dyscyplinarny lub interdyscyplinarny.
 4. Decyzje o przyjęciu do zespołu podejmują liderzy grup badawczych i/lub wdrożeniowych, po zasięgnięciu opinii członków zespołu.
 5. Lider zespołu za radą członków zespołu może usamodzielnić jednego z członków i pozwolić mu uruchomić nowy zespół na bazie istniejącego zespołu.
 6. Zespoły maja prawo ustalenia własnych zasad funkcjonowania, o których informują Zarząd i Kolegium Instytutu.
 7. Zespół jest uruchomiony, jeśli wyrazi na to zgodę Kolegium Instytutu.
 8. Kolegium Instytutu ma dbać o nie pokrywanie się działań zespołów oraz o współpracę między zespołami.

 

ROZDZIAŁ IV

Majątek Instytutu

§ 13. Majątek Instytutu

 1. Majątek Instytutu stanowią: fundusz założycielski, na który składa się kwota przekazana przez Członków fundatorów w wysokości 2600 zł, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Instytut w toku jej działalności, patenty, materialne prawa autorskie, oraz inne dobra niematerialne. Kwota 1000 zł z funduszu założycielskiego przeznaczona zostaje na działalność gospodarczą Instytutu.
 1. Członkowie Instytutu wnoszą jednorazową opłatę członkowską w wysokości co najmniej 100 zł na rzecz Fundacji.
 1. Środki na realizacje celów Instytutu i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

a) dochodów z działalności gospodarczej,

b) dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Instytutu,

c) darowizn, spadków, zapisów, zbiórek i imprez publicznych,

d) dotacji na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań publicznych przez organy administracji publicznej i inne podmioty,

e) grantów, i innych funduszy celowych,

f) odsetek bankowych oraz inwestycji w papiery wartościowe,

g) w przypadku powołania fundacji do dziedziczenia, Zarząd powołuje uchwałę o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia stan czynny spadku przewyższa ewentualne długi spadkowe.

h) opłat członkowskich wnoszonych przez członków w chwili przystępowania do Instytutu,

i) odpłatnej działalności statutowej.

 1. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich,

e) Instytut zastrzega prawo możliwości zmiany przeznaczenia środków z charytatywnej darowizny.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14. Zakończenie działalności

 1. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu wyczerpania jej środków finansowych i majątku, podejmuje Zarząd Fundacji.
 2. Likwidację prowadzi się pod nazwą Fundacji z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie zarządu, którzy podejmują uchwały większością 2/3 głosów, chyba, że uchwała w przedmiocie likwidacji stanowi inaczej.
 3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego ministra.