Grupa studyjna Terapii Obiektywizującej

Grupa Studyjna Terapii Obiektywizującej (TO) oparta o realistyczną antropologię Karola Wojtyły jest kontynuacją wizji praktycznego zastosowania koncepcji osoby ujętej w Studium „Osoba i czyn”.

Co jest celem Grupy?

Prekursorem tego nurtu w terapii jest dr Wanda Półtawska, na która powołuje się Wojtyła, omawiając swój „projekt” jako oparcie dla wielorakiej praktyki (patrz – Krąg trzeci: „Słowo końcowe po dyskusji nad Osobą i czynem”). Grupa stanowi próbę praktycznego zastosowania „zdrowej antropologii”na terenie terapii.

Naszym celem jest kontynuacja tego nurtu myślowego poprzez sięganie do antropodramatyki zawartej w dziełach Karola Wojtyły. Ma to na celu budowanie i usprawnianie procesu afirmacji godności zarówno u członków grupy, jak i osobach korzystających z ich pomocy.

Jak jest tematyka spotkań?

Tematyka naszych spotkań skupia się wokół fenomenologii działań ujawniających osobę. Oś tej fenomenologii stanowi antropologiczna koncepcja integracji osoby w czynie Karola Wojtyły. Na szczycie tej osi integracyjnej stoi dynamiczna jedność nadrzędna „osoba i czyn”, która przenika poprzez jedność oraz złożoność psychosomatyczną. Jedność „osoba i czyn” jest nierozłączna z godnością (arche – wartość), która stanowi łącznik w porządku wartościującym. Wokół tego dynamicznego środka budujemy nasz proces myślenia terapeutycznego i doświadczenia, żeby ukazać antropologiczną syntezę między dwoma dynamizmami w człowieku: „ja działam” (czyn) i „coś się dzieje we mnie” (uczynnienie).

Chcemy wykazać, że sprawczość osoby pacjenta w czynie nie tylko zmienia jego psychologiczne rozumienie rzeczywistości, ale szczególnie jego życie. Nasza praca daje szansę wzbogacenia wszystkich innych terapii poprzez ich antropologiczną reinterpretację w świetle pozytywnej i nieredukowalnej wizji osoby w czynie.

Co dotychczas osiągnęliśmy?

Spotkania grupy rozpoczęły się w maju 2010 roku. Przez ostatnie 6 lat uprzystępniliśmy naszym uczestnikom możliwość poznania naszych zaproszonych gości, przedstawicieli różnych prądów myślenia w terapii i filozofii. Organizowaliśmy także prezentacje własne i zajęcia prowadzone w ramach wewnętrznych warsztatów (praca antropodramatyczna z ciałem, praca z głosem itd.)

Co robimy na spotkaniach?

Od tego roku akademickiego 2015/16 zaczęliśmy nowy etap w samokształceniu grupy. Impulsem do tego był Kurs Logoterapii zorganizowany dla członków naszej grupy. Naszą intencją jest, aby wspólnie w ramach uczestnictwa przepracować wiedzę nabytą na kursie zgodnie z celami jakie stawia sobie nasza grupa TO. Na każdym spotkaniu będzie praktyczna prezentacja jednej lub dwóch pozytywnych i skutecznych interwencji terapeutycznych osób z naszej grupy, które chcą się tym podzielić. Inni uczestnicy poprzez pytania i dopełniające wyjaśnienia mają na celu ubogacić taką prezentację w celu wymiany i pogłębienia pozytywnych doświadczeń terapeutycznych.

Praca ta będzie opierać się zgodnie z metodą wziętą ze „zdrowej antropologii” Wojtyły, który podkreślał jasne („zdrowe”) strony osoby, które podobnie i my chcemy zobaczyć w pracy terapeutycznej. Poprzez taką wzajemną „uczestniczącą” naukę chcemy celowo ułatwić rozpoznawanie i rozwijanie sprawności terapeutycznych. Już samo ujawnienie przed daną osobą jej pozytywnych cech wzmacnia jej poczucie godności i wpływa przemieniająco na „sąsiednie” – negatywne obszary.

Zastosowanie antropodramatyki – „swoistej formy logoterapii” Wojtyły do logoterapii Frankla. daje potencjalną możliwość dalszego rozwoju naszej grupy w zakresie terapii obiektywizującej. Nasz nurt budowania terapii opiera się na postawie zadziwienia (uczucie, ale i funkcja umysłu) osobą, która jest wspaniała „granicą”, która nas łączy, ale i chroni przed nadmiernym zaskoczeniem ze strony pacjenta/klienta/penitenta. Uważne i dynamiczne rozwijanie tej postawy jest kolejnym naszym celem w nowym cyklu spotkań.

Kiedy odbywają się spotkania?

Spotkania grupy odbywają się w ostatni piątek każdego miesiąca o godzinie 18.00 przez cały rok akademicki wyłączając dni świąteczne.

Gdzie odbywają się spotkania?

Miejscem spotkań jest siedziba Instytutu Karola Wojtyły, ASTOR Technology Park, Kraków ul. Smoleńsk 29, pokój – II piętro.

Kto może dołączyć?

Grupa adresowana jest do psychoterapeutów, psychiatrów, psychologów i osób działających pomocowo w zakresie zdrowia psychicznego (np. duchownych, doradców itd).

Każdy, kto chce do nas dołączyć, powinien być przedstawiony przez jednego z członków grupy z uwzględnieniem danych i po zgodzie wszystkich uczestników. Czynimy tak ze względu na interes grupy i ograniczoną ilość miejsc.

Koordynatorem grupy jest Artur Mnich.

Osoby zainteresowane pracami grupy zapraszamy do kontaktu z Instytutem.