Nowa Rada Instytutu Karola Wojtyły

W ubiegłym tygodniu Członkowie Instytutu Karola Wojtyły zadecydowali o nowym składzie Rady Instytutu. Rada jest statutowym organem, posiada uprawnienia programowe i nadzorcze. Do jej zadań należy m.in. ustalanie kierunków działań i wieloletnich planów Instytutu, dokonywanie zmian w statucie Fundacji, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu a także sprawowanie nadzoru nad działaniem organów Instytutu. Zgodnie ze statutem członkiem Rady jest z urzędu Prezes Zarządu Fundacji.

Na nową, pięcioletnią kadencję, zostali wybrani: Agnieszka Dzióbek – psychoterapeuta i pedagog, ks. prof. Michał Drożdż – dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, oraz Michał Wojtulewicz – przedsiębiorca, wiceprezes zarządu firmy ASTOR sp. z o.o.